A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna:
a) kontroluje działalność Prezydenta, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Miasta na podstawie kryteriów celowości, legalności, rzetelności i gospodarności w zakresie zarządzania mieniem i wykonywania budżetu,
b) opiniuje wykonanie budżetu Miasta,
c) występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi,
d) wykonuje inne zadania zlecone przez Radę lub z własnej inicjatywy w zakresie kontroli prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,

e) dokonuje kontroli z własnej inicjatywy.
 

Członkowie komisji:

 

1. Henryk Dębowski - wiceprzewodniczący

2. Tomasz Janczyło

3. Piotr Jankowski - przewodniczący

4. Dariusz Józef Wasilewski

5. Konrad Zieleniecki

 

 

Kontakt:

Biuro Rady Miasta

Ewa Bierć, telefon 85 869 6047

email: ebierc@um.bialystok.pl

Metryczka
Historia zmian
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów rozpatruje sprawy:

a) założeń polityki społeczno-gospodarczej Miasta,
b) budżetu Miasta,
c) podatków i opłat,
d) majątkowe Miasta przekraczające zakres zwykłego zarządu, określone w art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym,
e) oceny systemów finansowania miejskich jednostek organizacyjnych oraz efektywności ich gospodarowania,
f) zwiększenia majątku Miasta i uporządkowanie jego stanu prawnego z uwzględnieniem:
- osiągnięcia przychodów,
- aktywizacji gospodarczej Miasta,
g) rozwoju Miasta,
h) określenia wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
i) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta,
j) pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych.

 

Członkowie komisji:

1. Anna Augustyn

2. Marek Chojnowski

3. Marek Jerzy Chojnowski

4. Kazimierz Dudziński

5. Mariusz Krzysztof Gromko

6. Wojciech Janusz Koronkiewicz

7. Włodzimierz Leszek Kusak

8. Tomasz Stefan Madras - przewodniczący

9. Zbigniew Nikitorowicz

10. Sebastian Jakub Putra

11. Agnieszka Małgorzata Rzeszewska

12. Katarzyna Todorczuk

13. Konrad Zieleniecki


Kontakt:
Biuro Rady Miasta

Ewa Bierć, telefon 85 869 6047

e-mail: ebierc@um.bialystok.pl

 

Metryczka
Historia zmian
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Komisja Infrastruktury Komunalnej

Komisja Infrastruktury Komunalnej rozpatruje sprawy:

a) utrzymania dróg, mostów i placów,
b) lokalnego transportu zbiorowego,
c) zaopatrzenia Miasta w media i inne usługi komunalne,

d) cmentarzy komunalnych,
e) oczyszczania miasta i utrzymania zieleni,
f) targowisk i hal targowych,
g) wypracowania strategii gospodarowania mieniem komunalnym,
h) funkcjonowania spółek komunalnych i urządzeń infrastruktury technicznej,
i) polityki mieszkaniowej Miasta,
j) termomodernizacji gminnych budynków oświatowych, służby zdrowia i komunalnych zasobów mieszkaniowych,
k) budowy i modernizacji infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu,
l) związane z kontrolą efektywności gminnych podmiotów zarządzających mieszkaniowymi zasobami Miasta.

 

Członkowie komisji:

1. Anna Augustyn

2. Maciej Biernacki - przewodniczący

3. Marek Chojnowski - wiceprzewodniczący

4. Tomasz Stefan Madras

5. Marcin Szczudło

6. Katarzyna Todorczuk
  

Kontakt:

Biuro Rady Miasta

Karolina Andrzejewska, telefon  85 869 61 60

e-mail: kandrzejewska@um.bialystok.pl

 

Metryczka
Historia zmian
Komisja Edukacji i Wychowania

Komisja Edukacji i Wychowania rozpatruje sprawy:

 

a) edukacji publicznej,
b) wychowania dzieci i młodzieży,
c) współpracy ze środowiskiem akademickim,
d) efektywności działania gminnych jednostek oświatowych

 

Członkowie komisji:

1. Alicja Biały

2. Zbigniew Józef Brożek

3. Jacek Krzysztof Chańko

4. Henryk Dębowski

5. Kazimierz Dudziński

6. Jarosław Grodzki

7. Tomasz Janczyło

8. Piotr Jankowski

9. Tomasz Stefan Madras

10. Karol Konrad Masztalerz

11. Paweł Myszkowski - wiceprzewodniczący

12. Sławomir Nazaruk

13. Agnieszka Małgorzata Rzeszewska - przewodnicząca

14. Katarzyna Siemieniuk

15. Katarzyna Todorczuk

 

Kontakt:

Biuro Rady Miasta

Przemysław Zadykowicz, telefon 85 869 6912

e-mail: pzadykowicz@um.bialystok.pl 

Metryczka
Historia zmian
Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia rozpatruje sprawy:
a) działalności ośrodków pomocy społecznej,
b) ochrony zdrowia,
c) przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych,
d) analizy, oceny sytuacji społecznej i bytowej: rodzin, kobiet i dzieci rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej,
e) inicjowania i opiniowania programów działań mających wpływ na warunki życia rodzin,
f) współdziałania z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodzin,
g) analizy spraw bezrobocia,
h) promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
i) efektywności pracy gminnych jednostek pomocy społecznej i ochrony zdrowia

 

Członkowie komisji:

1. Alicja Biały - przewodnicząca

2. Marek Jerzy Chojnowski

3. Wojciech Janusz Koronkiewicz

4. Karol Konrad Masztalerz

5. Agnieszka Małgorzata Rzeszewska

6. Katarzyna Siemieniuk  - wiceprzewodnicząca

7. Konrad Zieleniecki

 

kontakt:

Biuro Rady Miasta

Karolina Andrzejewska, telefon  85 869 61 60

e-mail:kandrzejewska@um.bialystok.pl

Metryczka
Historia zmian
Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa

Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa rozpatruje sprawy:

a) porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Miasta oraz ochrony przeciwpożarowej,
b) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym organizacji współdziałania z samorządami mieszkańców,
c) oceny realizacji wniosków i postulatów mieszkańców Miasta,
d) przekazywania Radom Osiedli składników mienia do korzystania,
e) opiniowania zmian Statutu Miasta,
f) herbu, flagi i hymnu Miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
g) ochrony konsumentów,
h) realizacji zadań dot. funkcjonowania Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej,
i) opiniowania projektów przepisów porządkowych,
j) nadawania tytułu honorowego obywatela Miasta,
k) współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
l) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Członkowie komisji:

1. Maciej Biernacki

2. Zbigniew Józef Brożek

3. Tomasz Janczyło - wiceprzewodniczący

4. Włodzimierz Leszek Kusak

5. Sławomir Nazaruk - przewodniczący

6. Krzysztof Jan Stawnicki 

 

Kontakt:

Biuro Rady Miasta

Karolina Andrzejewska, telefon  85 869 61 60

e-mail: kandrzejewska@um.bialystok.pl

 

Metryczka
Historia zmian
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska rozpatruje sprawy:

a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) z zakresu środowiska, w tym ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami, zieleni komunalnej i zadrzewień,
c) współdziałania z właściwymi organami w realizacji ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawa wodnego i ustawy o ochronie przyrody,
d) utrzymania zieleni,
e) gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Członkowie komisji:

1. Zbigniew Józef Brożek

2. Jacek Krzysztof Chańko - wiceprzewodniczący

3. Piotr Jankowski

4. Wojciech Koronkiewicz

5. Paweł Myszkowski

6. Zbigniew Nikitorowicz

7. Katarzyna Siemieniuk

8. Konrad Zieleniecki - przewodniczący

 

Kontakt:

Biuro Rady Miasta

Ewa Bierć, telefon 85 869 60 47

e-mail: ebierc@um.bialystok.pl 

Metryczka
Historia zmian
Komisja Sportu i Turystyki

Komisja Sportu i Turystyki rozpatruje sprawy:

a) sportu, kultury fizycznej i turystyki,
b) efektywności pracy gminnych jednostek kultury fizycznej,
c) upowszechniania turystyki jako formy spędzania wolnego czasu,
d) tworzenia warunków dla rozwoju sportu i turystyki w mieście,
e) opiniowania zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych ze sportem, turystyką i rekreacją.

 

Członkowie komisji:

1. Alicja Biały

2. Zbigniew Józef Brożek - przewodniczący

3. Jacek Krzysztof Chańko

4. Henryk Dębowski

5. Kazimierz Dudziński

6. Jarosław Grodzki

7. Paweł Myszkowski

8. Sebastian Jakub Putra - wiceprzewodniczący

9. Marcin Szczudło

 

 

Kontakt

Biuro Rady Miasta

Przemysław Zadykowicz, telefon 85 869 69 12

e-mail: pzadykowicz@um.bialystok.pl 

Metryczka
Historia zmian
Komisja Kultury i Promocji Miasta

Komisja Kultury i Promocji Miasta rozpatruje sprawy:
a) promocji miasta,
b) kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury,
c) współpracy z miastami polskimi i zagranicznymi,
d) ochrony dóbr kultury,
e) efektywności działania gminnych jednostek kulturalnych,
f) w zakresie kultury mniejszości narodowych i etnicznych.

 

Członkowie komisji:

1. Anna Augustyn

2. Marek Chojnowski

3. Jarosław Grodzki

4. Mariusz Krzysztof Gromko

5. Wojciech Koronkiewicz - wiceprzewodniczący

6. Tomasz Stefan Madras

7. Karol Konrad Masztalerz

8. Paweł Myszkowski

9. Krzysztof Jan Stawnicki - przewodniczący

10. Dariusz Józef Wasilewski

 

 

Kontakt:

Biuro Rady Miasta

Anna Fechner, telefon 85 869 61 38

e-mail: afechner@um.bialystok.pl 

 

Metryczka
Historia zmian
Feedback
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość