A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Nazwa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Adres 15-440 Białystok , ul. Malmeda 8
Dane kontakowe

www.mopr.bialystok.pl

Dyrektor \ kierownik zakładu Zdzisława Sawicka
Dodatkowy opis

Na tablicach, pieczęciach oraz w korespondencji MOPR używa nazwy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Zadania \ Cele

Do zadań Ośrodka należy w szczególności :

 • analiza i ocena zjawisk rodzących potrzebę świadczenia pomocy społecznej;
 • opracowywanie, inicjowanie, koordynowanie i kontrola prac związanych z wdrażaniem, realizacją oraz aktualizacją miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej;
 • pobudzanie do aktywnego udziału w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej;
 • aktywizowanie różnych środowisk do podejmowania działań samopomocowych, budowanie ( tworzenie ) lokalnego systemu wsparcia środowiskowego;
 • opracowywanie i realizacja projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz dofinansowanie, w ramach środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehaboilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a także finansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
 • prowadzenie spraw z zakresu organizowania opieki w rodzinach zastępczych i udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w nich dzieci oraz wydawanie decyzji o wysokości odpłatności rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych;
 • koordynacja i nadzór nad działalnością :
  • placówek opiekuńczo - wychowawczych,
  • Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego,
  • domów pomocy społecznej
  oraz realizacja zadań wynikających z kierowania i umieszczania osób w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, jak też wydawanie decyzji ustalających wysokość odpłatności za pobyt osób umieszczonych w tych jednostkach organizacyjnych, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów;
 • prowadzenie spraw z zakresu usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, domów pomocy społecznej, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych i specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych;
 • prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego i Rodzinnego;
 • prowadzenie obsługi administracyjno - finansowej Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 • prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Rodzinnych Domów Dziecka;
 • praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 • współdziałanie z placówkami pomocy społecznej, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, instytucjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej i o świadczeniach rodzinnych;
 • realizacja zadań wynikających z innych ustaw i przepisów wykonawczych do tych ustaw w zakresie pomocy społecznej;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz innych ustaw w zakresie świadczeń rodzinnych;
 • realizacja zadań zleconych gminy wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związanych z potwierdzaniem prawa osób innych niż ubezpieczeni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w tej ustawie.

 

Dokumenty do pobrania
Statut MOPR - tekst jednolity z dnia 22 września 2014 r. Pobierz PDF, 383 kB
metryczka
Statut MOPR Pobierz PDF, 400 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
Feedback
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość