A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Pomoc publiczna
Dokumenty do pobrania
Wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w I kwartale 2008 r. Pobierz PDF, 125 kB
metryczka
Wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w II kwartale 2008 r. Pobierz PDF, 126 kB
metryczka
Wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w III kwartale 2008 r. Pobierz PDF, 115 kB
metryczka
Wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w IV kwartale 2008 r. Pobierz PDF, 125 kB
metryczka
Wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2008 r. Pobierz PDF, 146 kB
metryczka
Wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2009 r. Pobierz PDF, 120 kB
metryczka
Wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2009 r. KOREKTA Pobierz PDF, 121 kB
metryczka
Wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w IV kwartale 2009 r. Pobierz PDF, 127 kB
metryczka
Wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w III kwartale 2009 r. Pobierz PDF, 129 kB
metryczka
Wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w II kwartale 2009 r. Pobierz PDF, 135 kB
metryczka
Wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w I kwartale 2009 r. Pobierz PDF, 139 kB
metryczka
Wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w I kwartale 2010 r. Pobierz PDF, 138 kB
metryczka
Wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w II kwartale 2010 r. Pobierz PDF, 129 kB
metryczka
Wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w III kwartale 2010 r. Pobierz PDF, 137 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Poleć znajomemu Drukuj stronę
POMOC PUBLICZNA W ODNIESIENIU DO NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM ORAZ PUBLICZNOPRAWNYM

POMOC PUBLICZNA W ODNIESIENIU DO NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM ORAZ PUBLICZNOPRAWNYM

 1. Miejsce składania dokumentów:


Departament Rachunkowości:


- Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych, Słonimska 1


- Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych, Składowa 11

 

 2. Charakterystyka udzielanej pomocy:

Ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i publicznoprawny, przypadające Gminie Białystok  mogą być udzielane w przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi lub społecznymi z uwzględnieniem możliwości płatniczych dłużnika oraz interesu jednostki. Udzielenie ulgi w spłacie powyższych należności może nastąpić na wniosek dłużnika po spełnieniu przesłanek wynikających z aktu prawnego będącego podstawą do ich stosowania oraz  po spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

 

3. Podmioty, które mogą skorzystać z pomocy publicznej:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, mogą ubiegać się o pomoc w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych, w ramach pomocy de minimis zgodnej z warunkami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 

4. Podstawa prawna ubiegania się o pomoc:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) z późn. zm.

- Uchwała nr. LIII/687/10 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 22 marca 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok
i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 71, poz. 1093, Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 250, poz. 3055, Nr 318 poz. 4245 z 2011 r. oraz poz. 3988 z 2013 r.)


5. Formy pomocy:

  • Umorzenie w całości lub w części wierzytelności
  • Rozłożenie płatności w całości lub części wierzytelności na raty
  • Odroczenie terminu zapłaty całości lub części wierzytelności

 
6. Dokumenty do pobrania

Przedsiębiorcy, osoby prawne ubiegające się o udzielenie pomocy de minimis zobowiązani są do wypełnienia oraz dostarczenia następujących dokumentów:

 

6.1.Wniosek o udzielenie pomocy z programu pomocy w ramach zasady de minimis wraz z instrukcją do wypełnienia tabeli w części D wniosku
•załącznik nr 1

podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de  minimis  (Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311, z 2013 r. poz. 276, z 2014 r. poz. 1543)

6.2.Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
•załącznik nr 2

6.3.Oświadczenie o stopniu wykorzystania nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

•załącznik nr 3

6.4.Oświadczenie o nie uzyskaniu innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. - wypełniają tylko przedsiębiorcy, którzy do momentu wypełniania wniosku nie otrzymali pomocy de minimis

•załącznik nr 4


Przedsiębiorcy, którzy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest udzielana pomoc de minims otrzymali taką bądź każdą inną pomoc publiczną zobowiązani są do wypełnienia stosownej tabeli znajdującej się w części D wniosku o udzielenie pomocy z programu pomocy w ramach zasady de minimis oraz do załączenia zaświadczeń potwierdzających otrzymanie takiej pomocy.

 

6.5.informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

6.6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 

 
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej bądź korzystający z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

 
Wykaz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którym Departament Rachunkowości - Referat Egzekucji Dochodów Budżetowych udzielił pomocy publicznej, sporządzany jest za rok poprzedni, w terminie do dnia 31 maja na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 

 

Dokumenty do pobrania
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZAŁ. NR 1 Pobierz XLSX, 77 kB
metryczka
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej Zał. nr 2 do wniosku Pobierz DOC, 24 kB
metryczka
Oświadczenie o stopniu wykorzystania nieruchomości Zał.nr 3 do wniosku Pobierz DOC, 25 kB
metryczka
Oświadczenie o nie uzyskaniu innej pomocy publicznej... Zał. nr 4 do wniosku Pobierz DOC, 25 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian
Feedback
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
BIP
Od do
Nazwa użytkownikaData ostatniego logowania 
Adam Gromiński2015-11-05 08:11:36 pokaż
Adam Sztabkowski2015-12-14 13:21:33 pokaż
Adam Turowski2016-01-13 10:47:43 pokaż
Admin2015-08-14 12:21:32 pokaż
Administrator2011-05-26 16:09:58 pokaż
Agnieszka Bortniczuk2014-07-29 10:55:20 pokaż
Agnieszka Brulinska2015-07-30 12:13:20 pokaż
Agnieszka Kruszewska2015-11-10 10:40:37 pokaż
Agnieszka Maciejuk2015-10-02 14:22:56 pokaż
Agnieszka Marciszewska2015-04-23 13:16:30 pokaż
Wierszy na stronie 
 Przejdź 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Następna » Ostatnia »»
 Wszystkich wierszy: 
212
Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej II kwartał 2013 r.
Od do
Nazwa użytkownikaData ostatniego logowania 
Adam Gromiński2015-11-05 08:11:36 pokaż
Adam Sztabkowski2015-12-14 13:21:33 pokaż
Adam Turowski2016-01-13 10:47:43 pokaż
Admin2015-08-14 12:21:32 pokaż
Administrator2011-05-26 16:09:58 pokaż
Agnieszka Bortniczuk2014-07-29 10:55:20 pokaż
Agnieszka Brulinska2015-07-30 12:13:20 pokaż
Agnieszka Kruszewska2015-11-10 10:40:37 pokaż
Agnieszka Maciejuk2015-10-02 14:22:56 pokaż
Agnieszka Marciszewska2015-04-23 13:16:30 pokaż
Wierszy na stronie 
 Przejdź 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Następna » Ostatnia »»
 Wszystkich wierszy: 
212