A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Białegostoku udostępnia publicznie dostępny wykaz danych [ PDWD ] o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wykaz PDWD stanowi zbiór kart informacyjnych, z których każda opisuje pojedynczy dokument, jego miejsce przechowywania oraz odniesienie do dokumentów z nim powiązanych.

Wyszukiwanie kart w Wykazie:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Bia%C5%82ymstoku

 

Publicznie dostępny wykaz jest prowadzony w formie elektronicznej, w aplikacji „Wykaz” utrzymywanej, administrowanej i udostępnionej organom administracji w serwisie Ekoportal http://www.ekoportal.gov.pl/ związanym z informacją o środowisku i jego ochronie oraz jej udostępnianiem..

W publicznie dostępnym wykazie znajdują się dokumenty o zakresie tematycznym:

-     ochrona powietrza,

-     ochrona wód,

-     ochrona powierzchni ziemi,

-     ochrona przed hałasem,

-     ochrona przed polami elektromagnetycznymi,

-     ochrona kopalin,

-     ochrona zwierząt oraz roślin,

-     inne;

W publicznie dostępnym wykazie PDWD znajdują się następujące rodzaje dokumentów:

-     wnioski o wydanie decyzji,

-     wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

-     inne wnioski,

-     decyzje,

-     postanowienia,

-     polityki, strategie, plany lub programy,

-     projekty polityk, strategii, planów lub programów,

-     projekty innych dokumentów,

-     raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

-     inne raporty,

-     przeglądy ekologiczne,

-     prognozy oddziaływania na środowisko,

-     wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,

-     rejestry,

-     zgłoszenia,

-     strategiczne oceny oddziaływania na środowisko,

-     koncesje, pozwolenia, zezwolenia,

-     analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów,

-     mapy akustyczne,

-     świadectwa,

-     sprawozdania,

-     deklaracje środowiskowe,

-     inne dokumenty;

 

Metryczka
Historia zmian