A A A Wróć do normalnego kontrastu
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Aktualne konta bankowe
Departament Rachunkowości
 

Wpłaty na konto dochodów Miasta Białegostoku z tytułu:

 

 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, służebność drogi

 - dzierżawy gruntu i budynków, czasowego zajęcia terenu

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności

- opłaty adiacenckiej, renty planistycznej

- zwrotu i zamiany nieruchomości

- grzywien szkolnych

- wykupu lokali mieszkalnych i użytkowych 

- opłaty za operat szacunkowy

- opłaty za pobyt w DPS oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej

- kosztów zastępstwa procesowego

- opłaty za kartę wędkarską

- opłaty za informację o środowisku

- wpłat za wycinkę drzew i krzewów

- opłaty geodezyjno-kartograficzne

 

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
05 1240 5211 1111 0010 3553 7778Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament RachunkowościWpłaty na konto dochodów Skarbu Państwa  z tytułu:

 

 - opłat za wieczyste użytkowanie gruntu

 - dzierżawy gruntu i budynków

 - przekształcenia prawa wieczystego użytkowanie gruntu w prawo własności

- trwały zarząd

- zwrotu nieruchomości

- sprzedaży nieruchomości

- opłaty za udostępnienie danych osobowych

 

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
24 1240 5211 1111 0010 3553 7824  Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament RachunkowościWpłaty na konto dochodów Miasta Białegostoku z tytułu:

 

- opłat komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów dokonywanych przez mieszkańców Białegostoku

- udzielonych przez Urząd Miasta Białegostoku licencji na przewóz osób i rzeczy ,przeprowadzonych egzaminów TAXI, oznaczeń numerów bocznych TAXI

- opłat za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajami dokonywanych przez mieszkańców Białegostoku

- wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców

- wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców

- wydania poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez OSK

 

   należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:

   09 1240 5211 1111 0010 5270 5833 Urząd Miejski w Białymstoku,

   Departament Rachunkowości


Wpłaty na konto dochodów Miasta Białegostoku z tytułu:

 

- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr
61 1240 5211 1111 0010 4856 6198 Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości


Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku z tytułu:

 

- opłat dodatkowych za przejazd autobusami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu

 

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
17 1240 5211 1111 0010 3553 4458 Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości


Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku z tytułu:

 

- opłat za hurtową sprzedaż biletów komunikacji miejskiej

-  opłat za dzierżawę autobusów spółkom miejskim

- opłat za świadczenie usług komunikacyjnych gminom ościennym

- opłat za przedłużenie linii komunikacyjnych

- opłat za zatrzymywanie się na udostępnionych przystankach autobusowych

- opłat za wydanie duplikatu karty miejskiej

- opłat za przewóz osób niepełnosprawnych

 

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
64 1240 5211 1111 0010 5794 6723 Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości


Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku z tytułu:

 

- wydanych zezwoleń w formie decyzji lub umowy na zajęcie pasa drogowego

- wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

- za usuwanie pojazdów z drogi pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione
  i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu

 

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
06 1240 5211 1111 0010 3553 4559 Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości

 


Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku z tytułu:

 

- opłaty dodatkowe za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania za brak opłaty
za  parkowanie

 

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. nr:
22 1240 5211 1111 0010 3555 6290 Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości

 


Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku z tytułu:

- opłaty za mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w Białymstoku

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
 84 1240 5211 1111 0010 4067 7841 Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości


Wpłaty wadium na organizowane przetargi:

 

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
37 1240 5211 1111 0010 3553 7299
Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości

 


Spłaty pożyczek udzielonych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
91 1240 5211 1111 0010 3553 7491Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości


 
 
Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
1. I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
2. II Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 42, 15-950 Białystok
3. II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
4. Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
5. II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7 lokal nr 3, 15-297 Białystok
6. I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
7. II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok
8. I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok


 
Departament Finansów Miasta
Wpłaty dochodów podatkowych Gminy Białystok (ul. Słonimska 1, pok. 204, 205, 205A) z tytułu:
- podatku od nieruchomości (tel. 85 869 60 89, 85 869 61 05, 85 869 62 27)
- podatku od środków transportowych (tel. 85 869 60 89)
- podatku rolnego (tel. 85 869 60 89)
- podatku leśnego (tel. 85 869 60 89)
- opłata od posiadania psów (tel. 85 869 61 05)
- opłaty targowej (tel. 85 869 62 27)
Uwaga !
Od dnia 01 stycznia 2011 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy przekazywać wpłaty z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat:
BANK PEKAO SA
78 1240 5211 1111 0010 3553 2584
 
 
Wpłaty dochodów Gminy Białystok (ul. Słonimska 1, pok. 204) z tytułu:
- opłaty skarbowej (tel. 85 869 60 89)
Uwaga !
Od dnia 01 stycznia 2011 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy przekazywać wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
BANK PEKAO SA
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 
 
Wpłaty bez prowizji na wyżej wymienione konta Departamentu Finansów Miasta można uiszczać w następujących punktach:
1) osoby fizyczne i osoby prawne - tytułem opłaty skarbowej w kasach:
- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,
- Urząd Stanu Cywilnego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 6,
- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,
- Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2,
- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 2/2, pok.115.
 
 
DANE DO FAKTURY
Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
NIP 542-030-46-37
Regon 000515000
Metryczka
Historia zmian