A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

POWIETRZE Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek właściciela instalacji o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zawierający informacje wymienione w art. 184 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst ustawy - Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);
2. Załączniki (kserokopie):

  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • dowód wpłaty uiszczenia opłaty skarbowej,
  • streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym,
  • oświadczenie celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej 

 Opłaty skarbowe:
Za niniejsze pozwolenie pobiera się opłatę skarbową w wysokości:

  • 2011,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, lub
  • 506,00 zł działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

 zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 – załącznik do ustawy część III, ust. 40, 46). Opłatę uiszcza się na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta
Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek Kościuszki 7
nr rachunku bankowego 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.
Wpłata na konto z dopiskiem „za pozwolenie na emisję”
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Rozpatrzenie wniosku /ewentualne wezwanie do usunięcia braków w terminie 7 dni/.
Wydanie decyzji zgodnie z Kpa w terminie do jednego miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku. W przypadku sprawy skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem bądź odmową udzielenia pozwolenia.
Jednostka odpowiedzialna
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 85-869-6516.
Miejsce składania dokumentów:

  • Kancelaria Ogólna UM. ul. Słonimska 1, parter
  • Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ul. J.K.Branickiego 9 pok.304

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281),
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87),
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881),
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 –załącznik do ustawy część III, ust. 40, 46),
6. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz.1447).
Inne informacje:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz.1447 - art. 104, 105, 106)
Art. 104.
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Art. 105.
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106.
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
 

Dokumenty do pobrania
Oświadczenie Pobierz DOC, 48 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian