A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

POWIETRZE Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza

Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek właściciela instalacji zawierający informacje wymienione w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst ustawy - Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póź.zm.),
2. Załączniki (kserokopie)

  • dowód wpłaty uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty skarbowe:
Za przyjęcie zgłoszenia instalacji pobiera się opłatę skarbową w wysokości 120,00 zł zgodnie z  ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 – załącznik do ustawy część I, ust. 13). Opłatę uiszcza się na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta
Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek Kościuszki 7
nr rachunku bankowego 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.
Wpłata na konto z dopiskiem „przyjęcie zgłoszenia instalacji”
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Przyjęcie zgłoszenia instalacji dokonywane jest w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty wpływu kompletnego wniosku.
Jednostka odpowiedzialna
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Miejsce złożenia dokumentów:

  • Kancelaria Ogólna UM. ul. Słonimska 1, parter
  • Sekretariat DOŚiGK ul. J.K. Branickiego 9 pok.304

Tryb odwoławczy:
brak
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880),
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881),
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).
Inne informacje:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Metryczka
Historia zmian