A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

ODPADY Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zgodny z art. 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z późn. zm.). Kody odpadów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112 poz. 1206).
2. Załączniki:
 kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 kserokopia prawa do władania gruntem (obiektem) – (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu), (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 kserokopie umów z odbiorcami odpadów,
 kserokopia dowodu opłaty skarbowej.
Opłaty:
Za niniejsze zezwolenie pobiera się opłatę skarbową w wysokości 505 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Opłatę uiszcza się na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta
Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek Kościuszki 7
nr rachunku bankowego 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Termin i sposób załatwienia sprawy:

  • Rozpatrzenie wniosku;
  • Wydanie decyzji.
  • Termin – zgodnie z KPA – do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji służy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Jednostka odpowiedzialna:
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z późn. zm.);
Inne informacje:
W przypadku prowadzenia działalności bez wymaganej decyzji ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w cytowanej wyżej ustawie.

Metryczka
Historia zmian