A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, spełniający wymagania określone  art. 180a i 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z późn. zm.). Kody odpadów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

2.  Załączniki do wniosku ( potwierdzone za zgodność z oryginałem ) :

-  wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej

-  dokument potwierdzający prawo do władania  terenem ( akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, itd.)

-  dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.

1.   

Opłata skarbowa:
Za pozwolenie na wytwarzanie odpadów pobiera się opłatę skarbową  zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm. ) w wysokości:.

2011,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, lub

- 506,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, 

17,00 zł za pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

Opłatę uiszcza się na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta
Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek Kościuszki 7
nr rachunku bankowego 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku  – pok. 304 przy ul. Branickiego 9, bądź  za pośrednictwem poczty na adres: 15 – 950 Białystok, ul. Słonimska 1.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

-  Analiza  wniosku,

Wezwanie do usunięcia braków – jeśli dotyczy,

-  Rozpatrzenie sprawy  i wydanie decyzji.

Termin – zgodnie z KPA – do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji służy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Jednostka odpowiedzialna:

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r.,  Nr 25,  poz. 150, z późn. zm.)

Inne informacje:

W przypadku prowadzenia działalności bez wymaganego pozwolenia ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w  ustawie Prawo ochrony środowiska.

Dokumenty do pobrania
Pozwolenie na wytwarzanie - odpady Pobierz PDF, 36 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian