A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

ODPADY Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zgodny z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) – wzór w załączeniu.
2. Załączniki:

 • kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia wypisu z KRS (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • kserokopia dokumentu wskazującego prawo do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną (np.: akt własności, umowa dzierżawy, najmu, wypis z księgi wieczystej) (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • kserokopia umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,
 • zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 • kserokopia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych,
 • kserokopia dowodu opłaty skarbowej.
   

Opłaty:
Za niniejsze zezwolenie pobiera się opłatę skarbową w wysokości 107 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.). Opłatę uiszcza się na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta
Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek Kościuszki 7
nr rachunku bankowego 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Rozpatrzenie wniosku;
 • Wydanie decyzji.
 • Termin – zgodnie z KPA – do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.
   

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji służy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Jednostka odpowiedzialna:
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
Inne informacje:
W przypadku prowadzenia działalności bez wymaganego zezwolenia ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w cytowanej wyżej ustawie.
 

Dokumenty do pobrania
Wniosek Pobierz DOC, 53 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian