A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

ODPADY Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zgodny z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) – wzór w załączeniu.
2. Załączniki:

 • kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia wypisu z KRS (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • kserokopia dokumentu wskazującego prawo do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną (np.: akt własności, umowa dzierżawy najmu, wypis z księgi wieczystej) - (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • kserokopia umowy potwierdzającej gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdu asenizacyjnego (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,
 • zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 • kserokopia dowodu opłaty skarbowej.

Opłaty:
Za niniejsze zezwolenie pobiera się opłatę skarbową w wysokości 107 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Opłatę uiszcza się na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta
Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek Kościuszki 7
nr rachunku bankowego 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Rozpatrzenie wniosku;
 • Wydanie decyzji.
 • Termin – zgodnie z KPA – do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji służy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Jednostka odpowiedzialna:
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617).

Inne informacje:
W przypadku prowadzenia działalności bez wymaganego zezwolenia ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w cytowanej wyżej ustawie.

Dokumenty do pobrania
Wniosek Pobierz DOC, 45 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian