A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

ODPADY Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek zgodny z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Kody odpadów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

2.      Załączniki:

  • kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego ( potwierdzone za zgodność z oryginałem)
  • kserokopia prawa do władania gruntem (obiektem) – akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu - ( potwierdzone za zgodność z oryginałem )
  • kserokopie umów z odbiorcami odpadów.
  • kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
  • kserokopia uprawnień ADR kierowców (potwierdzone za zgodność z oryginałem )
  • kserokopia dowodu opłaty skarbowej.

Opłaty:

Za niniejsze zezwolenie pobiera się opłatę skarbową w wysokości 616 zł – za każdy z rodzajów prowadzonej działalności, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Opłatę uiszcza się na konto:

Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta

Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek Kościuszki 7

nr rachunku bankowego 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Termin i sposób załatwienia sprawy:

-     rozpatrzenie wniosku.

-     wydanie decyzji.

-     termin – zgodnie z KPA – do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji służy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

Inne informacje:

W przypadku prowadzenia działalności bez wymaganego zezwolenia ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w cytowanej wyżej ustawie.

 

Metryczka
Historia zmian