A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

ODPADY Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

 Wymagane dokumenty:
1. Informację (w 4 egz.) zgodną z art. 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z późn. zm.). Kody odpadów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).
2. Załączniki:

 • kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie umów z odbiorcami odpadów,
 • kserokopia prawa do władania gruntem (obiektem) – akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu - (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
   

Opłaty:
Bez opłat.
Jednostka odpowiedzialna
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 85-869-6510.
Miejsce składania dokumentów:

 • Kancelaria Ogólna UM. ul. Słonimska 1, parter
 • Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ul. J.K.Branickiego 9 pok.304

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Analiza informacji;
 • Przesłanie egzemplarza informacji do Marszałka Województwa, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz powiadomienie o tym składającego
 •  informację;
 • Termin – zgodnie z KPA – do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.
   

Tryb odwoławczy:
Brak.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z późn. zm.)
Inne informacje:
W przypadku prowadzenia działalności bez złożenia wymaganej informacji ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w cytowanej wyżej ustawie.

Metryczka
Historia zmian