A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

ODPADY Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń

 

ODPADY Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń

Wymagane dokumenty:
1. Informacje zgodne z art. 33 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734). Kody odpadów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

2. Załączniki:

  • kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • kserokopie umów z odbiorcami odpadów,
  • kserokopia prawa do władania gruntem (obiektem) – akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu - (potwierdzona za zgodność z oryginałem). 

Opłaty:
Bez opłat.
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Termin i sposób załatwienia sprawy:

  • Rozpatrzenie wniosku;
  • Wpisanie do rejestru.
  • Termin – zgodnie z KPA – do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.  

Tryb odwoławczy:
Brak.
Jednostka odpowiedzialna:
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Podstawa prawna:

  • Na podstawie art. 235 i art. 250 ust. 6 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) zgłoszenie  do rejestru  zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r .
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. Nr 23, poz. 136).
     

 Inne informacje:
W przypadku prowadzenia działalności bez wymaganego wpisu do rejestru ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w cytowanej wyżej ustawie.

Dokumenty do pobrania
Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń Pobierz PDF, 31 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian