A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Wydanie decyzji zezwalającej na utrzymywanie/hodowlę ras psów uznawanych za agresywne
W celu uzyskania decyzji zezwalającej na utrzymywanie/hodowlę ras psów uznawanych za agresywne, należy złożyć wniosek z wymaganymi dokumentami:
1. Dowodem opłaty skarbowej.
2. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wnioskodawca dołącza oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Rozpatrywane są wnioski mieszkańców Gminy Białystok
Wydanie decyzji
 

Urząd Miasta Białystok

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Adres:
15-950 Białystok
ul. Branickiego 9 / pokój: 306 lub 304
Adres elektroniczny:
email: dosgk@um.bialystok.pl
Telefony:
085 869 6521 (Referat Gospodarki Komunalnej)
085 869 6400 (Sekretariat)
Wniosek można złożyć:
 • listownie - na podany wyżej adres
 • osobiście
Nie dotyczy
 1. W terminie do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów
 2. W terminie do dwóch miesięcy w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych
Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku – Urząd
Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, Bank Pekao SA nr rachunku  26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.
 • opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej wynosi 616 zł
 • opłata za udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa ras uznawanych za agresywne - 82 zł
 • opłata za pełnomocnictwo – 17,00 PLN
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.).
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002  z późn. zm),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687). W przypadku prowadzenia hodowli lub utrzymywania ras psów uznawanych za agresywne bez wymaganego zezwolenia ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w wyżej cytowanej ustawie.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
 
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną Pobierz DOC, 37 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian