A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Pozwolenia wodnoprawne
 
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane między innymi na:

1.  Szczególne korzystanie z wód
 
·        pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych
·        wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
·        przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych
·        piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych
·        korzystanie z wód do celów energetycznych
·        korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu
·        wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu
·        rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych
 
 
2.    Wykonanie urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbiórki tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji
 
·       budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także poldery przeciwpowodziowe, kanały i rowy
·       zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych
·       stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów
·       obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych
·       obiekty energetyki wodnej
·       wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych
·       stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych
·       mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska
·      prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń
 
3.  Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
 
4.  Odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem
 
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:
 
 1. Po jednym egzemplarzu operatu wodnoprawnego w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD)
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym
 4. Załączniki:
  • decyzja o warunkach zabudowy albo ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – do wniosku, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu
  • zgodę właściciela urządzeń – do wniosku na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe
    
Opłaty skarbowe
Za pozwolenie wodnoprawne pobiera się opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Opłatę uiszcza się na konto:

Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta
Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek Kościuszki 7
nr rachunku bankowego 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132


 
Termin i sposób załatwienia sprawy
Pozwolenie wodnoprawne wydaje się w formie decyzji administracyjnej w ciągu jednego miesiąca. Postępowanie kończy się wydaniem pozwolenia, bądź odmową udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

 
Jednostka odpowiedzialna
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 85-869-6509.

 
Miejsce składania dokumentów:
 • Kancelaria Ogólna UM ul. Słonimska 1
 • Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,    ul. J. K. Branickiego 9 pok.304 
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania
    
Podstawa prawna:
 • Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.145)
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.)
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150, z późn. zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
 

 

Metryczka
Historia zmian