A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego osobom posiadającym miejsce zamieszkania na terenie miasta Białegostoku

Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego osobom posiadającym miejsce zamieszkania na terenie miasta Białegostoku.

 

Podstawa prawna

 

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t).
 2. Ustawa  z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1322). 
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie  (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1559 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/ karty łowiectwa podwodnego,
 2. Zaświadczenie z Polskiego Związku Wędkarskiego o zdanym egzaminie na kartę wędkarską/ kartę łowiectwa podwodnego,
 3. Zdjęcie legitymacyjne, 
 4. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport),
 5. Dowód potwierdzający wniesioną opłatę za wydanie karty wędkarskiej/ karty łowiectwa podwodnego (w wysokości 10zł),
 6. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – dołączyć upoważnienie strony lub pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej (w wysokości 17 zł) za złożone upoważnienie lub pełnomocnictwo.

Z obowiązku składania pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, adoptowani i adoptujący, szwagrowie, teściowie oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu) i współdomownicy wnioskodawcy.

 

Uwaga:  W przypadku składania innych wniosków (o wydanie duplikatu karty wędkarskiej, ponowne wydanie karty wędkarskiej  lub wymianę karty wędkarskiej) – wymagane są załączniki zgodnie z wzorami tych wniosków.

 

            Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej  www.bip.bialystok.pl poradnik interesanta zakładka Dep. Ochrony  Środowiska  i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w Departamencie Ochrony Środowiska  i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, pok. 304, 306 III piętro, ul. Branickiego 9.

 

 

Opłaty:

 1. Opłaty za wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego w wysokości 10 zł dokonuje się na poczcie, w banku lub przez internet na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Rachunkowości - BANK PEKAO S.A. nr rachunku 05 1240 5211 1111 0010 3553 7778.
 2. Opłaty skarbowej w wysokości 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictw dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Finansów Miasta, BANK PEKAO S.A. nr rachunku 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

 

Złożenie dokumentów:

Wniosek wraz z dowodem wpłaty  składa się  osobiście/przez pełnomocnika/członka najbliższej rodziny/domownika strony w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, parter lub   w sekretariacie Departamentu Ochrony Środowiska. i Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 9,  pok. 304, III piętro,  można  przesłać pocztą na adres j.w. 

 

Odbiór dokumentów:

Odbiór karty wędkarskiej/ karty łowiectwa podwodnego w Departamencie  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 9, pok. 322 lub 304, III piętro.

Kartę wędkarską /kartę łowiectwa podwodnego odbiera się osobiście/przez pełnomocnika za upoważnieniem /członka najbliższej rodziny/domownika strony.

Na żądanie strony karta wędkarska/ karta łowiectwa podwodnego może być  przesłana  pocztą na adres zainteresowanego.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie karty wędkarskiej /duplikatu bądź karty łowiectwa podwodnego zgodnie z kpa /art. 35 § 3/ w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji o odmowie wydania karty wędkarskiej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Departament  Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 

Inne informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie  wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje  pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej.
 2. Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego.
 3. Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej wydanej po 01.01.1999 r.
 4. Wniosek o wymianę karty wędkarskiej (dotyczy kart wydanych w okresie od 01.07.1985 r. do 31.12.1998 r.).
 5. Wniosek o ponowne wydanie karty wędkarskiej (dotyczy kart wydanych w okresie od 01.07.1985 r. do 31.12.1998 r.).

 

 

Dokumenty do pobrania
wniosek karta łowiectwa podwodnego Pobierz DOC, 32 kB
metryczka
wniosek karta wędkarska Pobierz DOC, 31 kB
metryczka
wniosek_ wydanie duplikatu karty wędkarskiej Pobierz DOC, 22 kB
metryczka
wniosek_ponowne wydanie karty wędkarskiej Pobierz DOC, 23 kB
metryczka
wniosek_wymiana karty wędkarskiej Pobierz DOC, 24 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian