A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Rejestracja sprzętu pływającego
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.),
  2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1559 z późn. zm.),
  4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 857 z póżn. zm.) w zakresie art. 18 ust. 3,
  5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).
 
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wpis do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb i/lub wydanie zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
  2. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
  3. Dowód potwierdzający wniesioną opłatę skarbową (w wysokości 17zł) za wydanie zaświadczenia,
  4. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – dołączyć (upoważnienie lub pełnomocnictwo) oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej (w wysokości 17zł) za złożone upoważnienie lub pełnomocnictwo.Z obowiązku składania pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, adoptowani i adoptujący, szwagrowie, teściowie oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu) i współdomownicy wnioskodawcy.
 
Opłaty:
1.      Opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb dokonuje się na poczcie, w banku lub przez internet na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Finansów Miasta, BANK PEKAO S.A. nr rachunku 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
2.      Opłaty skarbowej w wysokości 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictw dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Finansów Miasta, BANK PEKAO S.A. nr rachunku 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.
 
Złożenie dokumentów:
Wniosek wraz z dowodem wpłaty składa się osobiście/przez pełnomocnika/członka najbliższej rodziny/domownika strony w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, parter lub w sekretariacie Departamentu Ochrony Środowiska. i Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 9, pok. 304, III piętro, można przesłać pocztą na adres j.w. 
 
Odbiór zaświadczenia:
Odbiór zaświadczenia w Departamencie Ochrony Środowiska  i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 9, pok. 306 lub 304, III piętro.
Zaświadczenie odbiera się osobiście/przez pełnomocnika za upoważnieniem/członka najbliższej rodziny/domownika strony.
Na żądanie strony zaświadczenie może być przesłane pocztą na adres zainteresowanego.
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
1.      Wpis do rejestru do 1 miesiąca
2.      Wydanie zaświadczenia do 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.
 
Tryb odwoławczy:
Brak.
 
Jednostka odpowiedzialna:
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 
Inne informacje:
1.      W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
2.      Tut. Urząd rejestruje sprzęt pływający używany do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW,
3.      Informacji w sprawie rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb o większych parametrach  niż wymienione w punkcie 3. udziela Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, ul. Modlińska 17,  tel. (22) 635 93 30.
Dokumenty do pobrania
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb Pobierz DOC, 28 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian