A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Wydawanie warunków na odprowadzenie wód opadowych

I. Wniosek o wydanie warunków na odprowadzenie wód opadowych.  

Wymagane dokumenty: 

 • Wniosek o wydanie warunków na odprowadzanie wód opadowych;
 • Mapa zasadnicza terenu objętego inwestycją (w skali 1:500) z przedmiotową nieruchomością oraz orientacją w terenie. Na w/w mapie powinny być naniesione ewentualne budynki i powierzchnie szczelne, z których mają być odprowadzane wody opadowe;
 • W przypadku reprezentowania inwestora - upoważnienie do reprezentowania inwestora. 

II. Termin i sposób załatwienia sprawy: 

Rozpatrzenie wniosku polega na sprawdzeniu możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji deszczowej lub zagospodarowania wód opadowych we własnym zakresie, czyli na terenie działki. Zgodnie z Kpa warunki zostają wydane nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku lub w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wpływu kompletnego wniosku. 

III. Jednostka odpowiedzialna 

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Kancelaria Ogólna UM ul. Słonimska 1, parter;
 • Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ul. J. K. Branickiego 9 pok. 304 

V. Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami)
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 jednolity tekst z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz.145 jednolity tekst)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.).
 

Inne informacje

  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

Dokumenty do pobrania
Wniosek Pobierz DOC, 23 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian