A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok z obcego państwa
 
Podstawa prawna:
1.      Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.)
2.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 294, poz. 1866).
3.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz.1742).
4.      Ustawa z dnia 31 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t).
Wymagane dokumenty:
1.                  Wniosek osoby uprawnionej o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych(w przypadku wnioskodawcy instytucjonalnego – udokumentowaną informację na czyje zlecenie lub z czyjego upoważnienia składany jest wniosek, zawierający informacje j/n):
·       nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
·       data i miejsce zgonu,
·       miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione, 
·       miejsce pochówku,
·       środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki lub szczątki ludzkie,
·       nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości i stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą,
·       przyczyna zgonu.
 
  1. Kopia aktu zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon.
W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a w/w ustawy - (kopię przetłumaczonego dokumentu)
 
Opłaty:
Wniosek i zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej, na podstawie części III ust 44 pkt. 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej / Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zmianami /
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
rozpatrzenie wniosku,
przesłanie wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego celem zaopiniowania w formie postanowienia,
wydanie decyzji, po otrzymaniu opinii.
Termin - zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) - do 3 dni.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Jednostka odpowiedzialna:
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 
Miejsce składania dokumentów:
1.      Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 9, pok. 304, III piętro,
2.      Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, parter.
 
Inne informacje:
Decyzja zgodna z żądaniem strony podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.
 
Dokumenty do pobrania
Wniosek o sprowadzenie zwłok z terytorium obcego państwa Pobierz DOC, 33 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian