A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek właściciela instalacji wraz z formularzem zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (druk do pobrania). Zakres danych ujętych w zgłoszeniu powinien być zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879).
2. Załączniki (kserokopie)

  • dowód wpłaty uiszczenia opłaty skarbowej
     

Opłaty skarbowe:
Za przyjęcie zgłoszenia instalacji - opłata skarbowa w wysokości 120,00 zł.
Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa– 17 zł.
Opłatę uiszcza się na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta
Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek Kościuszki 7
nr rachunku bankowego 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.
Wpłata na konto z dopiskiem „zgłoszenie instalacji”
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Przyjęcie zgłoszenia instalacji dokonywane jest w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty wpływu kompletnego wniosku.
Jednostka odpowiedzialna
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
tel. informacyjny 85–8696516, e-mail informacyjny: egarbacik@um.bialystok.pl
Miejsce złożenia dokumentów:

  • Kancelaria Ogólna UM. ul. Słonimska 1, parter
  • Sekretariat DOŚiGK ul. J.K. Branickiego 9 pok.304 

Tryb odwoławczy:
W przypadku wniesienia przez organ ochrony środowiska sprzeciwu do eksploatowania instalacji w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. art. 152 ust. 1 i art. 153 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880),
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879),
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635– załącznik do ustawy część I, ust. 13 i część IV).
Inne informacje:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Uwagi:

  • prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji,
  • do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,
  • instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem

 

Dokumenty do pobrania
FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Pobierz DOC, 37 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian