A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku

w zakresie:

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

- prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych,

- prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

2.      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r.  poz. 1282 z późn. zm.).

3.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1002 z późn. zm.).

4.      Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.).

5.      Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,  z późń. zm.).

6.      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.  poz. 21).

7.      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

8.      Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz.1657).

9.      Uchwała Nr VII/45/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  na terenie miasta Białegostoku, w zakresie: ochrony  przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr.92 poz.1040)

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku w zakresie:
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
- prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych,
- prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2.      Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

3.      Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje z jakiegokolwiek powodu  w bazie danych CEIDG) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla spółek handlowych), potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
-ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
-prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
-prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych
-prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

4.      Stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,  z późń.  zm.) i/lub  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002, z późn. zm).*

5.      Dokument potwierdzający gotowość przejęcia bezdomnych psów przez schronisko dla zwierząt*

6.      Dokument potwierdzający dysponowanie nieruchomością na której będzie prowadzona działalność*

7.      Oświadczenie o dysponowaniu obiektami i specjalistycznym atestowanym sprzętem oraz urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego prowadzenia działalności*.

8.      Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt*.

9.      Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą*.

10.  Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

*wybór zgodnie z uchwałą Nr VII/45/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  na terenie miasta Białegostoku, w zakresie: ochrony  przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

Opłaty:

1.      616,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku zakresie:
-ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
-prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
-prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych
-prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2.      17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

3.      Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku – Urząd
Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, Bank PEKAO S.A. nr rachunku  26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

 

Miejsce składania dokumentów:

1.      Sekretariat  Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 9,  pok. 304, III piętro,

2.      Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, parter.

 

Odbiór dokumentów:

  1. Departament  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 9, pok. 306 lub 304, III piętro.

  2. Na żądanie strony wysyłka pocztą na adres zainteresowanego.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji następuje w terminie:

1.      do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

2.      do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

 

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 

Inne informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie  wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie określonym w wezwaniu do uzupełnienia spowoduje  pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

Załączniki:

 

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
-ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
-prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
-prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych
-prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

 

 


Dokumenty do pobrania
Wniosek Pobierz DOC, 38 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian