A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, spełniający wymagania określone  z art. 41 i 42 ustawy z dnia 14  grudnia  2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Kody odpadów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).
 2. Załączniki do wniosku ( potwierdzone za zgodność z oryginałem ) :
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
 • dokument potwierdzający prawo do władania  terenem ( akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, itd.)
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej,
 • decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko bądź informacja organu wydającego te decyzje  jeśli decyzja nie jest wymagana.

 

Opłata skarbowa:

 

Za  zezwolenie na zbieranie odpadów pobiera się opłatę skarbową  zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm. ) w wysokości:.

 • 616 zł  za wydanie zezwolenia,
 • 17, 00 zł za pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

Opłatę uiszcza się na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta
Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek Kościuszki 7
nr rachunku bankowego 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku  – pok. 304 przy ul. Branickiego 9, bądź  za pośrednictwem poczty na adres: 15 – 950 Białystok, ul. Słonimska 1.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Analiza  wniosku,
 • Wezwanie do usunięcia braków – jeśli dotyczy,
 • Rozpatrzenie sprawy  i wydanie decyzji.

Termin – zgodnie z KPA – do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji służy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Jednostka odpowiedzialna:

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. ( Dz. U. z 2013 r.,  poz. 21)

Inne informacje:

W przypadku zbierania odpadów bez wymaganego zezwolenia ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w  ustawie o odpadach.

Metryczka
Historia zmian