A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Zezwolenie na transport odpadów

Zezwolenie na transport odpadów
Wymagane dokumenty:
 

 1. Na podstawie art. 233 ust 2 i 3 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), wniosek zgodny z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Kody odpadów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).
 2. Załącznik do wniosku ( potwierdzone za zgodność z oryginałem ) :
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
 • dokument potwierdzający prawo do władania  terenem ( akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, itd.)
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów
 • kserokopia uprawnień ADR kierowców
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej,


Opłata skarbowa:

Za  zezwolenie na zbieranie odpadów pobiera się opłatę skarbową  zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm. ) w wysokości:.

 • 616 zł  za wydanie zezwolenia,
 • 17, 00 zł za pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.


Opłatę uiszcza się na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta
Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek Kościuszki 7
nr rachunku bankowego 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku  – pok. 304 przy ul. Branickiego 9, bądź  za pośrednictwem poczty na adres: 15 – 950 Białystok, ul. Słonimska 1.
Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Analiza  wniosku,
 • Wezwanie do usunięcia braków – jeśli dotyczy,
 • Rozpatrzenie sprawy  i wydanie decyzji.

Termin – zgodnie z KPA – do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji służy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jednostka odpowiedzialna:
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 Podstawa prawna:
Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) i z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).
Inne informacje:
W przypadku zbierania odpadów bez wymaganego zezwolenia ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w  ustawie o odpadach.

Metryczka
Historia zmian