A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
!!UWAGA!!

 JEST TO ARCHIWALNA STRONA BIP.

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:


WWW.BIP.BIALYSTOK.PL

Uchwały
III/12/10 09.12.2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
III/13/10 09.12.2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
III/14/10 09.12.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wspierania rozwoju sportu w Białymstoku, przyznawania stypendiów sportowych, olimpijskich oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe
IV/16/10 20.12.2010 w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok
IV/19/10 20.12.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2010r
VI/28/11 17.01.2011 w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 Integracyjnemu w Białymstoku.
VI/29/11 17.01.2011 w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 2 w Białymstoku
VI/30/11 17.01.2011 w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Białymstoku
VI/31/11 17.01.2011 w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 4 w Białymstoku.
VI/32/11 17.01.2011 w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 5 w Białymstoku
VI/34/11 17.01.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 10 – Wygoda.
VI/35/11 17.01.2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon pomiędzy ulicą Narodowych Sił Zbrojnych a granicą administracyjną miasta)
VI/36/11 17.01.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku (rejon ul. Kombatantów i 1-szej Armii Wojska Polskiego)
VI/37/11 17.01.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Piasta I i Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Piastowskiej i Ciołkowskiego)
VII/44/11 28.02.2011 w sprawie nadania statutu „Schronisku dla Zwierząt” w Białymstoku
VII/45/11 28.02.2011 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
VII/46/11 28.02.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r.
VII/48/11 28.02.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 1 – Centrum
VII/49/11 28.02.2011 w sprawie nadania nazwy ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 10
VII/51/11 28.02.2011 w sprawie pozbawienia części ulicy Jesiennej kategorii drogi gminnej
VII/52/11 28.02.2011 w sprawie pozbawienia części ulicy Krętej kategorii drogi gminnej
VII/53/11 28.02.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piaski w Białymstoku (rejon ul. Mazowieckiej i Żelaznej)
VII/54/11 28.02.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej)
VII/60/11 14.03.2011 ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej.
IX/64/11 28.03.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce
IX/65/11 28.03.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie
IX/67/11 28.03.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 20 – Starosielce
IX/68/11 28.03.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 28 – Dojlidy Górne
IX/70/11 28.03.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011r.
IX/72/11 28.03.2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ulicy Wasilkowskiej i Traugutta).
X/73/11 11.04.2011 w sprawie wprowadzenia Przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach publicznego transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
X/74/11 11.04.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
X/75/11 11.04.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
X/77/11 11.04.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 20 – Starosielce
XI/78/11 18.04.2011 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Białostocki Park Naukowo – Technologiczny oraz nadania Statutu
XI/81/11 18.04.2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Kard. S. Wyszyńskiego i M. Kopernika)
XI/82/11 18.04.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011r.
XII/83/11 30.05.2011 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku w granicach osiedli Nr 1 – Centrum, Nr 5 – Piaski, Nr 6 – Przydworcowe oraz pozbawienia nazwy części dotychczasowego przebiegu niektórych ulic w tych samych granicach
XII/84/11 30.05.2011 zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/765/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 27 – Zawady
XII/87/11 30.05.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r.
XII/89/11 30.05.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku
XII/94/11 30.05.2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej (odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Antoniukowskiej) w Białymstoku
XII/95/11 30.05.2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulic: M. Skłodowskiej–Curie i Akademickiej)
XIII/102/11 20.06.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku
XIII/103/11 20.06.2011 nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku w granicach osiedli Nr 7 – Młodych oraz Nr 8 – Antoniuk
XIII/104/11 20.06.2011 nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku w granicach osiedli Nr 6 – Przydworcowe oraz Nr 16 – Bema
XIII/105/11 20.06.2011 ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok
XIII/107/11 20.06.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
XIII/109/11 20.06.2011 ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku
XIII/110/11 20.06.2011 ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Białegostoku i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 50 a i 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym
XIII/112/11 20.06.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r.
XIII/114/11 20.06.2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. J.H. Dąbrowskiego i Botanicznej)
XIII/115/11 20.06.2011 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stawów Dojlidzkich z terenami przyległymi w Białymstoku
XIII/116/11 20.06.2011 nadania nazwy ulicom, położonym w Białymstoku w granicach osiedli Nr 9 – Jaroszówka i Nr 10 – Wygoda
XIII/117/11 20.06.2011 zasad korzystania z parków i skwerów na terenie Białegostoku
XIV/119/11 25.08.2011 zmiany granic niektórych stałych obwodów głosowania oraz uszczegółowienia opisu granic niektórych obwodów głosowania
XIV/120/11 25.08.2011 utworzenia w Mieście Białystok odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mieście Białystok
XV/121/11 19.09.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
XV/124/11 19.09.2011 podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym niespokrewnionym z dzieckiem i zawodowym niespokrewnionym z dzieckiem rodzinom zastępczym
XV/127/11 19.09.2011 nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 10 – Wygoda
XV/132/11 19.09.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r
XV/134/11 19.09.2011 pozbawienia części ulicy Bałtyckiej kategorii drogi gminnej
XV/135/11 19.09.2011 pozbawienia części ulicy Juliana Leńskiego kategorii drogi gminnej
XVII/143/11 24.10.2011 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 26 – Bacieczki
XVII/144/11 24.10.2011 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 27 – Zawady
XVII/145/11 24.10.2011 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania z parków i skwerów na terenie Białegostoku
XVII/147/11 24.10.2011 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r.
XVII/149/11 24.10.2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. J. K. Kluka i ul. S. Nowakowskiego)
XVII/150/11 24.10.2011 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zawad i części osiedla Dziesięciny w Białymstoku (os. Dziesięciny),
XVIII/155/11 28.11.2011 ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
XVIII/156/11 28.11.2011 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 Integracyjnego w Białymstoku
XVIII/157/11 28.11.2011 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku
XVIII/158/11 28.11.2011 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku
XVIII/159/11 28.11.2011 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku
XVIII/160/11 28.11.2011 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 5 w Białymstoku
XVIII/168/11 28.11.2011 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XVIII/169/11 28.11.2011 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XVIII/171/11 28.11.2011 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r.
XVIII/176/11 28.11.2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ul. Chmielowej)
XIX/183/11 12.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
XIX/184/11 12.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
XIX/185/11 12.12.2011 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
XX/191/11 16.12.2011 w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XX/193/11 16.12.2011 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
XX/194/11 16.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r.
XXI/200/11 30.12.2011 uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 Integracyjnego w Białymstoku
XXI/201/11 30.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku
XXI/202/11 30.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku
XXI/203/11 30.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku
XXI/204/11 30.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 5 w Białymstoku
XXII/207/12 16.01.2012 pozbawienia części ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki kategorii drogi powiatowej
XXII/208/12 16.01.2012 zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
XXII/209/12 16.01.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Jaroszówka i Wygoda w Białymstoku (północnowschodnie tereny rozwojowe)
XXII/210/12 16.01.2012 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ulicy Ciołkowskiego)
XXIII/213/12 27.02.2012 ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
XXIII/214/12 27.02.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania
XXIII/216/12 27.02.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXIII/241/12 27.02.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku (rejon ul. Kombatantów)
XXIII/247/12 27.02.2012 zmiany granic Miasta Białegostoku
XXIII/249/12 27.02.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu "Cmentarzowi Miejskiemu" w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Cmentarz Miejski" w Białymstoku
XXIII/250/12 27.02.2012 podziału gminy Białystok na sektory
XXV/255/12 26.03.2012 nadania statutu Białostockiemu Teatrowi Lalek w Białymstoku
XXV/256/12 26.03.2012 określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
XXV/259/12 26.03.2012 ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku
XXV/260/12 26.03.2012 pozbawienia odcinka ulicy Zgoda kategorii drogi gminnej
XXV/261/12 26.03.2012 zaliczenia ulic Miasta Białegostoku do kategorii dróg gminnych
XXV/262/12 26.03.2012 nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku u zbiegu ul. Gen. Stanisława Maczka, ul. Gen. Władysława Andersa i Al. 1000lecia Państwa Polskiego, na obszarze osiedli Nr 2 Białostoczek i Nr 9 Jaroszówka
XXVI/265/12 23.04.2012 przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku
XXVI/277/12 23.04.2012 uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXVIII/281/12 28.05.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek w rejonie osiedla Leśna Dolina i Słoneczny Stok do Al. Jana Pawła II)
XXVIII/282/12 28.05.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ul. Sokólskiej do ul. Poleskiej)
XXVIII/283/12 28.05.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 13 – Skorupy
XXVIII/287/12 28.05.2012 podwyższenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku, ul. Kołłątaja 67 m. 29
XXVIII/288/12 28.05.2012 zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu w Białymstoku, ul. Nowa 32A
XXVIII/290/12 28.05.2012 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXVIII/292/12 28.05.2012 zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta Białegostoku
XXIX/295/12 18.06.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulic Wiewiórczej i Niedźwiedziej)
XXIX/306/12 18.06.2012 określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania
XXIX/307/12 18.06.2012 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania
XXX/324/12 25.06.2012 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2012-2016
XXX/331/12 25.06.2012 określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XXX/334/12 25.06.2012 pozbawienia części ulicy Hetmańskiej kategorii drogi powiatowej
XXX/335/12 25.06.2012 pozbawienia odcinka ulicy Niewodnickiej kategorii drogi powiatowej
XXX/337/12 25.06.2012 zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Białystok udziałów i akcji spółek prawa handlowego
XXX/338/12 25.06.2012 zmiany Statutu Miasta Białegostoku
XXX/339/12 25.06.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXX/342/12 25.06.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku
XXXI/345/12 10.07.2012 ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
XXXII/350/12 24.09.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (rejon ul. Antoniukowskiej),
XXXII/351/12 24.09.2012 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rejon ulicy Elewatorskiej)
XXXII/352/12 24.09.2012 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XXXII/355/12 24.09.2012 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXXII/356/12 24.09.2012 zaliczenia ulic Miasta Białegostoku do kategorii dróg gminnych
XXXII/358/12 24.09.2012 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
XXXII/359/12 24.09.2012 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania z transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku
XXXII/360/12 24.09.2012 podziału miasta Białegostoku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
XXXII/363/12 24.09.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku w granicach osiedli Nr 1 – Centrum oraz Nr 6 – Przydworcowe
XXXII/364/12 24.09.2012 nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 15 – Dojlidy
XXXII/365/12 24.09.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 1 – Centrum,
XXXII/366/12 24.09.2012 nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku w granicach osiedli Nr 24 – Dziesięciny I oraz Nr 27 – Zawady
XXXIII/370/12 18.10.2012 upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo - Produkcyjnego "LECH" Spółka z o.o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku
XXXIV/375/12 05.11.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic K. Ciołkowskiego i Obrębowej
XXXIV/376/12 05.11.2012 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok
XXXIV/377/12 05.11.2012 określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
XXXIV/378/12 05.11.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku w granicach osiedla Nr 24 – Dziesięciny I oraz Nr 25 – Dziesięciny II
XXXIV/379/12 05.01.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 6 – Przydworcowe oraz pozbawienia nazwy części dotychczasowego przebiegu niektórych ulic
XXXIV/380/12 05.11.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku w granicach osiedla Nr 5 – Piaski oraz Nr 6 – Przydworcowe oraz pozbawienia nazwy części dotychczasowego przebiegu niektórych ulic w tych samych granicach
XXXIV/381/12 05.11.2012 nadania nazwy obszarowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 4 – Bojary
XXXIV/382/12 05.11.2012 nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 26 – Bacieczki
XXXIV/383/12 05.11.2012 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XXXIV/385/12 05.11.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXXIV/390/12 05.11.2012 nadania statutu Domowi Kultury "Śródmieście" w Białymstoku
XXXIV/392/12 05.11.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku
XXXIV/393/12 05.11.2012 utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku
XXXIV/394/12 05.11.2012 utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Żłobek Miejski Nr 7 w Białymstoku
XXXIV/395/12 05.11.2012 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 Integracyjnego w Białymstoku
XXXIV/396/12 05.11.2012 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku
XXXIV/397/12 05.11.2012 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku
XXXIV/398/12 05.11.2012 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku
XXXIV/399/12 05.11.2012 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 5 w Białymstoku
XXXIV/400/12 05.11.2012 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku
XXXIV/401/12 05.11.2012 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 7 w Białymstoku
XXXV/406/12 26.11.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 28 – Dojlidy Górne
XXXV/407/12 26.11.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku w granicach osiedli: Nr 10 – Wygoda, Nr 11 – Piasta I, Nr 12 – Piasta II, Nr 13 – Skorupy oraz pozbawienia nazwy części dotychczasowego przebiegu niektórych ulic
XXXV/408/12 26.11.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku w granicach osiedli: Nr 9 – Jaroszówka, Nr 10 – Wygoda oraz pozbawienia nazw części dotychczasowego przebiegu niektórych ulic
XXXV/409/12 26.11.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 9 – Jaroszówka
XXXV/410/12 26.11.2012 nadania nazw ulicom położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 10 – Wygoda i pozbawienia nazw części niektórych ulic oraz zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i praw jazdy z powodu zmiany adresów
XXXV/415/12 26.11.2012 nadania Statutu Samodzielnemu Szpitalowi Miejskiemu im. PCK w Białymstoku
XXXV/417/12 26.11.2012 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXV/418/12 26.11.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
XXXV/422/12 26.11.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXXV/423/12 26.11.2012 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XXXVI/425/12 10.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXXVI/428/12 10.12.2012 nadania nazwy obszarowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 1 – Centrum
XXXVI/429/12 10.12.2012 nadania statutu Białostockiemu Ośrodkowi Kultury w Białymstoku
XXXVI/430/12 10.12.2012 nadania statutu Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku
XXXVI/431/12 10.12.2012 nadania statutu Centrum im. Ludwika Zamenhofa
XXXVI/432/12 10.12.2012 ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku
XXXVII/434/12 17.12.2012 budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
XXXVII/438/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXXVII/440/12 17.12.2012 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXVII/444/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów
XXXVII/448/12 17.12.2012 zmiany statutu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dwójka" im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
XXXVII/449/12 17.12.2012 zmiany statutu Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku
XXXVII/450/12 17.12.2012 utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "MOJE MIEJSCE" w Białymstoku
XXXVII/451/12 17.12.2012 utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "RADOŚĆ" w Białymstoku
XXXVII/452/12 17.12.2012 utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "NADZIEJA" w Białymstoku
XXXVII/454/12 17.12.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i Nowy Świat)
XXXVII/455/12 17.12.2012 nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 10 – Wygoda
XXXVII/456/12 17.12.2012 podziału miasta Białystok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
XXXVIII/457/13 15.01.2013 uchylenia uchwały w sprawie nadania nazwy Amfiteatrowi – im. Czesława Niemena
XXXVIII/458/13 15.01.2013 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 18 – Nowe Miasto
XXXVIII/460/13 15.01.2013 szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub osobę fizyczną oraz niepublicznym placówkom i szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej
XXXVIII/461/13 15.01.2013 pozbawienia odcinka ulicy Odeskiej kategorii drogi gminnej
XXXVIII/462/13 15.01.2013 zaliczenia ulicy Witolda Sławińskiego do kategorii dróg powiatowych
XXXIX/468/13 25.02.2013 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok
XXXIX/470/13 25.02.2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic J. Kuronia oraz F. Karpińskiego)
XXXIX/471/13 25.02.2013 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 10 – Wygoda oraz zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów z powodu zmiany adresów
XXXIX/474/13 25.02.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku
XXXIX/475/13 25.02.2013 zmiany statutu Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku,
XXXIX/476/13 25.02.2013 zmiany nazwy Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dwójka" im. dr Ireny Białówny w Białymstoku i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
XXXIX/477/13 25.02.2013 zmiany nazwy Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” w Białymstoku i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Jedynka” w Białymstoku
XXXIX/479/13 25.02.2013 ustalenia przebiegu drogi gminnej ulicy Sosnowej
XXXIX/480/13 25.02.2013 zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku
XXXIX/482/13 25.02.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
XL/486/13 05.03.2013 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
XL/487/13 05.03.2013 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
XLII/490/13 25.03.2013 nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 27 – Zawady
XLII/495/13 25.03.2013 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XLII/497/13 25.03.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
XLII/498/13 25.03.2013 pozbawienia części ulicy Rzemieślniczej kategorii drogi gminnej
XLIII/502/13 04.04.2013 przeprowadzenia referendum lokalnego
XLIV/505/13 22.04.2013 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 28 – Dojlidy Górne
XLIV/507/13 22.04.2013 zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów
XLIV/509/13 22.04.2013 ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
XLIV/512/13 22.04.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
XLVII/519/13 27.05.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
XLVII/520/13 27.05.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok
XLVII/521/13 27.05.2013 ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku
XLVII/523/13 27.05.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
XLVII/524/13 27.05.2013 zaliczenia ulicy Generała Władysława Sikorskiego do kategorii dróg powiatowych
XLVII/525/13 27.05.2013 pozbawienia odcinka ulicy Borsuczej kategorii drogi gminnej
XLVIII/530/13 25.06.2013 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XLVIII/532/13 25.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
XLVIII/534/13 25.06.2013 przeprowadzenia na terenie miasta Białystok konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok
XLVIII/535/13 25.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
XLVIII/539/13 25.06.2013 zmiany w zmianie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Białegostoku (centrum - rejon ulicy Młynowej)
XLVIII/540/13 25.06.2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i L. Waryńskiego)
XLVIII/541/13 25.06.2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Krywlan w Białymstoku (rejon ulic K. Ciołkowskiego i A. Mickiewicza)
XLVIII/542/13 25.06.2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ulicy Przędzalnianej)
XLVIII/543/13 25.06.2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Rynek Kościuszki i Sienkiewicza)
XLVIII/544/13 25.06.2013 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 9 – Jaroszówka
XLVIII/545/13 25.06.2013 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 10 – Wygoda
XLVIII/549/13 25.06.2013 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
XLIX/552/13 30.09.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
XLIX/554/13 30.09.2013 nadania statutu Galerii Arsenał w Białymstoku
XLIX/555/13 30.09.2013 nadania statutu Muzeum Wojska w Białymstoku
XLIX/558/13 30.09.2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (pomiędzy ulicami Rolną i Włościańską)
XLIX/559/13 30.09.2013 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 15 – Dojlidy oraz pozbawienia nazwy części dotychczasowego przebiegu ulicy Borsuczej, Rysiej i Króliczej
XLIX/560/13 30.09.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
XLIX/561/13 30.09.2013 określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok
XLIX/562/13 30.09.2013 trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub osobę fizyczną oraz niepublicznym placówkom i szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
XLIX/564/13 30.09.2013 pozbawienia części drogi dojazdowej bez nazwy łączącej ulicę Częstochowską z ulicą Nowy Świat kategorii drogi gminnej
Metryczka
Historia zmian