ࡱ> SUR'`6#bjbjLULU.@.?.?"."""""""$#hC&z:"-:"g"LLL "L"LLtz `R%}"0",&&&L:":"B "D Piecz stowarzyszenia ZaBcznik nr 3 (nazwa zadania) Kalkulacja przewidywanych kosztw realizacji zadania publicznego 1. Kosztorys ze wzgldu na rodzaj kosztw: Lp.Rodzaj kosztwIlo[ jednostekKoszt jednostkowy (w zB)Rodzaj miaryKoszt caBkowity (w zB)z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zB)z tego z finansowych [rodkw wBasnych, [rodkw z innych zrdeB, w tym wpBat iopBat adresatw zadania publicznego (w zB)Koszt do pokrycia zwkBadu osobowego, w tym pracy spoBecznej czBonkw i[wiadczeD wolontariuszy (w zB)I Koszty merytoryczne po stronie ... (nazwa Oferenta): 1) ................. 2) .................II Koszty obsBugi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie ... (nazwa Oferenta): 1) ................. 2) .................III Inne koszty, w tym koszty wyposa|enia i promocji po stronie.. (nazwa Oferenta): 1) ................. 2) .................IVOgBem: 2. Przewidywane zrdBa finansowania zadania publicznego 1Wniosk,.24PRTVX\dr \ ` |~ʽununcWcWNcWcnunh=O6CJaJh@oh@o6CJaJh@oh@oCJaJ hh@ohh@o5\h hx5CJ h>5CJ hx5 h>5 hu5hxh@o5CJOJQJaJhs5CJOJQJaJhUR5CJOJQJaJhxh.ISCJOJQJaJh.ISCJOJQJaJhxCJOJQJaJhxhxCJOJQJaJ.024RTVX ^ ` h $$Ifa$gd@o$a$gd@o$TV^T`Va$gd@o$V^`Va$gd@o$a$$-DM a$gdUR-DM gdx6# t B D H    Ff $Ifgd@oFfQ$$If]^a$gd@o$$If]^a$gd@o$qq$If]q^qa$gd@o 8:<>@BDFHPFHJLNPRTV\lnFf Ff $Ifgd@onprtvxz|~(Hd $$Ifa$gd@o$TV^T`Va$gd@o$a$gd@oFf $Ifgd@oowana kwota dotacji............ zB............%2Zrodki finansowe wBasne............ zB............%3Zrodki finansowe z innych zrdeB ogBem ([rodki finansowe wymienione w pkt 3.1-3.3)............ zB............%3.1wpBaty i opBaty adresatw zadania publicznego............ zB............%3.2[rodki finansowe z innych zrdeB publicznych (w szczeglno[ci: dotacje z bud|etu paDstwa lub bud|etu jednostki samorzdu terytorialnego, funduszy celowych, [rodki z funduszy strukturalnych)............ zB............%3.3pozostaBe............ zB............%4WkBad osobowy (w tym [wiadczenia wolontariuszy i praca spoBeczna czBonkw) ............ zB............%5OgBem ([rodki wymienione w pkt 1-4) ............ zB100 % 3. Finansowe [rodki z innych zrdeB publicznych Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansw publicznychKwota [rodkw (wzB) !!!>"B"4#6#h@ohqCJhh@o5\ hh@oh@oUh@oh@oCJ dfjd[[OO $$Ifa$gd@o $Ifgd@okd$$IfF\^$7f0X$4 Fayt@od[[OO $$Ifa$gd@o $Ifgd@okd$$IfF\^$7f0X$4 Fayt@o&Fbd[[OO $$Ifa$gd@o $Ifgd@okd$$IfF\^$7f0X$4 Fayt@obdl $ d[[OO $$Ifa$gd@o $Ifgd@okdz$$IfF\^$7f0X$4 Fayt@o$ & . B b ~ d[[OO $$Ifa$gd@o $Ifgd@okdM$$IfF\^$7f0X$4 Fayt@o~ !R!M%T'9);M;=HMK=OdPUR.IS=Zcfcdg@o}suD@vxq( ssx*_bpM+U$`4CA!"$ !"#$($235M]kln#126!1?@B !x33@ wwg{TTww(@@@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New7& Verdana"&(Bf$rf !24d- 2QHX(?=Z2Piecz stowarzyszeniaEdukacja JKurylonek Oh+'0 8 D P \hpxPiecz stowarzyszenia Edukacja Normal.dot JKurylonek7Microsoft Office Word@0@Ō@ @%՜.+,0 hp| UM ' Piecz stowarzyszenia Tytu "#$%&'()*+,-/0123456789:;<=>?@ACDEFGHIKLMNOPQTRoot Entry F@%VData !1Table.&WordDocument.@SummaryInformation(BDocumentSummaryInformation8JCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q