ࡱ> '`bjbjLULU..?.?;1111$<1TmC22222222AAAAAAA$#DhFA522222A22'C;;;2R22A;2A;;;22 0ٱS12;<=C0mC;'G7'G;'G;D22;22222AA\9h222mC2222d*4.4. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ......................................................................... Data i miejsce zBo|enia oferty (wypeBnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPLNA1) ORGANIZACJI POZARZDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-W), O KTRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAAALNOZCI PO{YTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ......................................................... (rodzaj zadania publicznego2)) ......................................................... (tytuB zadania publicznego) w okresie od .......... do ............ W FORMIE POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1) PRZEZ ....................................................... (organ administracji publicznej) skBadana na podstawie przepisw dziaBu II rozdziaBu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie I. Dane oferenta/oferentw1), 3) 1) nazwa: .................................................................................................................................... 2) forma prawna:4) ( ) stowarzyszenie ( ) fundacja ( ) ko[cielna osoba prawna ( ) ko[cielna jednostka organizacyjna ( ) spBdzielnia socjalna ( ) inna............................................. 3) numer w Krajowym Rejestrze Sdowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5) ................................................................................................................................................ 4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) ............................................................................... 5) nr NIP: ............................................. nr REGON: ................................................................. 6) adres: miejscowo[: ................................................ ul.: .................................................................. dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ......................................................................... gmina: ....................................................... powiat:8) ........................................................... wojewdztwo: ....................................................................................................................... kod pocztowy: ....................... poczta: .................................................................................. 7) tel.: ........................................................... faks: .................................................................... e-mail: ................................................. http:// ....................................................................... 8) numer rachunku bankowego: ................................................................................................ nazwa banku: ........................................................................................................................ 9) nazwiska i imiona osb upowa|nionych do reprezentowania oferenta/oferentw1): a) ........................................................................................................................................... b) ........................................................................................................................................... c) ........................................................................................................................................... 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpo[rednio wykonujcej zadanie, o ktrym mowa w ofercie:9) ................................................................................................................................................ 11) osoba upowa|niona do skBadania wyja[nieD dotyczcych oferty (imi i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) ................................................................................................................................................ 12) przedmiot dziaBalno[ci po|ytku publicznego: a) dziaBalno[ nieodpBatna po|ytku publicznego b) dziaBalno[ odpBatna po|ytku publicznego 13) je|eli oferent/oferenci1) prowadzi/prowadz1) dziaBalno[ gospodarcz: a) numer wpisu do rejestru przedsibiorcw ........................................................................ b) przedmiot dziaBalno[ci gospodarczej II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentw wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10) III. SzczegBowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 1. Krtka charakterystyka zadania publicznego 2. Opis potrzeb wskazujcych na konieczno[ wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutkw 3. Opis grup adresatw zadania publicznego 4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwizanych z realizacj zadania publicznego, w szczeglno[ci ze wskazaniem, w jaki sposb przyczyni si to do podwy|szenia standardu realizacji zadania11) 5. Informacja, czy w cigu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymaB/otrzymali1) dotacj na dofinansowanie inwestycji zwizanych z realizacj zadania publicznego z podaniem inwestycji, ktre zostaBy dofinansowane, organu, ktry udzieliB dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji11) 6. ZakBadane cele realizacji zadania publicznego oraz sposb ich realizacji 7. Miejsce realizacji zadania publicznego 8. Opis poszczeglnych dziaBaD w zakresie realizacji zadania publicznego12) 9. Harmonogram13) Zadanie publiczne realizowane w okresie od ........... do ............Poszczeglne dziaBania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) Terminy realizacji poszczeglnych dziaBaD Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za dziaBanie w zakresie realizowanego zadania publicznego 10. ZakBadane rezultaty realizacji zadania publicznego15) IV. Kalkulacja przewidywanych kosztw realizacji zadania publicznego 1. Kosztorys ze wzgldu na rodzaj kosztw: Lp.Rodzaj kosztw16)Ilo[ jednostekKoszt jednostkowy (w zB)Rodzaj miaryKoszt caBkowity (w zB)z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zB)z tego z finansowych [rodkw wBasnych, [rodkw z innych zrdeB, w tym wpBat iopBat adresatw zadania publicznego17) (w zB)Koszt do pokrycia zwkBadu osobowego, w tym pracy spoBecznej czBonkw i[wiadczeD wolontariuszy (w zB)I Koszty merytoryczne18) po stronie ... (nazwa Oferenta)19): 1) ................. 2) .................II Koszty obsBugi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie ... (nazwa Oferenta)19): 1) ................. 2) .................III Inne koszty, w tym koszty wyposa|enia i promocji po stronie.. (nazwa Oferenta)19): 1) ................. 2) .................IVOgBem: 2. Przewidywane zrdBa finansowania zadania publicznego 1Wnioskowana kwota dotacji............ zB............%2Zrodki finansowe wBasne17)............ zB............%3Zrodki finansowe z innych zrdeB ogBem ([rodki finansowe wymienione w pkt 3.1-3.3)11)............ zB............%3.1wpBaty i opBaty adresatw zadania publicznego17)............ zB............%3.2[rodki finansowe z innych zrdeB publicznych (w szczeglno[ci: dotacje z bud|etu paDstwa lub bud|etu jednostki samorzdu terytorialnego, funduszy celowych, [rodki z funduszy strukturalnych)17)............ zB............%3.3pozostaBe17)............ zB............%4WkBad osobowy (w tym [wiadczenia wolontariuszy i praca spoBeczna czBonkw) ............ zB............%5OgBem ([rodki wymienione w pkt 1-4) ............ zB100 % 3. Finansowe [rodki z innych zrdeB publicznych21) Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansw publicznychKwota [rodkw (wzB)Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie [rodkw zostaB(-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy te| nie zostaB(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)Termin rozpatrzenia - w przypadku wnioskw (ofert) nierozpatrzonych do czasu zBo|enia niniejszej oferty TAK/NIE1) TAK/NIE1) TAK/NIE1) TAK/NIE1) JLN D H 4 8 TXRVhj\`AC 4$$,%0%T%X%&&&'''''v(x((((()))) ***ԺԫԠԠԺԠԺԺԠԺԠԺԠhh45H*OJQJ\hhOJQJhh4OJQJmHsHhh45OJQJ\hh4H*OJQJhh4OJQJhhM1OJQJh4OJQJ\hh4OJQJ\9LN$ z < 8 J t$V^`Va$gd4$a$gd4 $a$gd4 $ a$gd4 $ a$gd4 $ Ha$gd4 $a$gd42Z X=AL  $^a$gd4$ TTV^T`Va$gd4$ h^`ha$gd4$ h^`ha$gd4p !"#2$4$$$$$$ $Ifgd4$a$gd4$ h^`ha$gd4 $^a$gd4$ h^`ha$gd4$ ^`a$gd4$$$%t&&&&~jja $Ifgd4$ ^`a$gd4$ h^`ha$gd4$a$gd4ckd$$IfF7#}#04 FaytS&&&'''z $Ifgd4$V^`Va$gd4$a$gd4ckd$$IfF7#}#04 FaytS'''x((((qh $Ifgd4$TV^T`Va$gd4$V^`Va$gd4$a$gd4ckd$$IfF 7#}#04 FaytS((()))z $Ifgd4$TV^T`Va$gd4$a$gd4ckd$$IfF7#}#04 Fayt+'/)))***z $Ifgd4$TV^T`Va$gd4$a$gd4ckd<$$IfFw7#}#04 FaytS***+++z $Ifgd4$TV^T`Va$gd4$a$gd4ckd$$IfFW7#}#04 FaytS**F*+++++D,H,n,t,,. ......../ //////////0022222222 3"3v333<5>55555(6*666666n7t7788 9,929hh46OJQJhOJQJhh45H*OJQJ\hhOJQJhh4H*OJQJhh45OJQJ\hh4OJQJD+++ ...z $Ifgd4$TV^T`Va$gd4$a$gd4ckdZ$$IfF7#}#04 FaytS......z $Ifgd4$TV^T`Va$gd4$a$gd4ckd$$IfF7#}#04 FaytS.../ / /z $Ifgd4$TV^T`Va$gd4$a$gd4ckdx$$IfF7#}#04 FaytS //////z $Ifgd4$TV^T`Va$gd4$a$gd4ckd$$IfF7#}#04 FaytS/////d0w $$Ifa$gd4$TV^T`Va$gd4$a$gd4ckd$$IfF7#}#04 FaytSd0f00J12 $$Ifa$gd4akd%$$IfF^##04 FaytS22222wnnn $Ifgd4kd$$IfFF ^# 0  4 FaytS222222um]mT $Ifgd4$TV^T`Va$gd4$a$gd4kdg$$IfFtF ^# 0  4 FaytS222"3x3z33333qeeQQ$qq$If]q^qa$gd $$Ifa$gd$TV^T`Va$gd4$V^`Va$gd4$a$gd4ckd"$$IfFt#_#04 FaytS 34@445h6j6n667:7<7>7@7B7D7F7H7J7P7"8Ff9 $Ifgd4Ff $$If]^a$gd$$If]^a$gd$qq$If]q^qa$gd"8L8v8x8z8|8~88888869`999999999999999FfFff $Ifgd499999992:4:8:l::: $$Ifa$gdM1$TV^T`Va$gd4$a$gd4Ff $Ifgd4 2990:::;;t<z<<>B>>><@@@rAtACCCCCCCCCؓړJLP•ƕʕ(,txtxz~:@bhlphhM1OJQJhM15OJQJ\UhM1OJQJhh4H*OJQJhh45OJQJ\hh4OJQJJ::::; ;d[[OO $$Ifa$gdM1 $Ifgd4kd$$IfF\^$7f0X$4 FaytS ;";&;;;<d[[OO $$Ifa$gdM1 $Ifgd4kd$$IfF\^$7f0X$4 FaytS<<<|<<<d[[OO $$Ifa$gdM1 $Ifgd4kdX$$IfF\^$7f0X$4 FaytS<<<D>d>>d[[OO $$Ifa$gdM1 $Ifgd4kd+$$IfF\^$7f0X$4 FaytS>>>>>>d[[OO $$Ifa$gdM1 $Ifgd4kd$$IfF\^$7f0X$4 FaytS>>>~???d[[OO $$Ifa$gdM1 $Ifgd4kd$$IfF\^$7f0X$4 FaytS??? @,@8@d[[OO $$Ifa$gdM1 $Ifgd4kd$$IfF\^$7f0X$4 FaytS8@:@<@@@RA|ABd\L\@@@ $$Ifa$gdM1$TV^T`Va$gd4$a$gd4kdw$$IfF\^$7f0X$4 FaytSBpCrCtCvCCC]TTHT $$Ifa$gd4 $Ifgd4kdJ$$IfF\ $L a04 FaytS $$Ifa$gdM1CCCCCCi``T` $$Ifa$gd4 $Ifgd4kd $$IfF\ $L a04 FaytSCCCCCCi``T` $$Ifa$gd4 $Ifgd4kd $$IfF\ $L a04 FaytSCCCCCCi``T` $$Ifa$gd4 $Ifgd4kd!$$IfF\ $L a04 FaytSCCCrؓړLia\\\\LL$V^`Va$gd4gdM1$a$gd4kd"$$IfF\ $L a04 FaytSUwagi, ktre mog mie znaczenie przy ocenie kosztorysu: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ V. Inne wybrane informacje dotyczce zadania publicznego 1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22) 2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentw1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23) 3. Dotychczasowe do[wiadczenia w realizacji zadaD publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, ktre z tych zadaD realizowane byBy we wspBpracy z administracj publiczn) 4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-) zleca realizacj zadania publicznego w trybie, o ktrym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie O[wiadczam(-y), |e: 1) proponowane zadanie publiczne w caBo[ci mie[ci si w zakresie dziaBalno[ci po|ytku publicznego oferenta/oferentw1); 2) w ramach skBadanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opBat od adresatw zadania; 3) oferent/oferenci1) jest/s1) zwizany(-ni) niniejsz ofert do dnia ................; 4) w zakresie zwizanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a tak|e wprowadzaniem ich do systemw informatycznych, osoby, ktrych te dane dotycz, zBo|yBy stosowne o[wiadczenia zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pzn. zm.); 5) oferent/oferenci1) skBadajcy niniejsz ofert nie zalega(-j)/zalega(-j)1) z opBacaniem nale|no[ci z tytuBu zobowizaD podatkowych/skBadek na ubezpieczenia spoBeczne1); 6) dane okre[lone w cz[ci I niniejszej oferty s zgodne z Krajowym Rejestrem Sdowym/wBa[ciw ewidencj1); 7) wszystkie podane w ofercie oraz zaBcznikach informacje s zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. ................................................................... ................................................................... ................................................................... (podpis osoby upowa|nionej lub podpisy osb upowa|nionych do skBadania o[wiadczeD woli w imieniu oferenta/oferentw1)) Data .......................................................... ZaBczniki: 1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sdowego, innego rejestru lub ewidencji24). 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotw skBadajcych ofert wspln ni| wynikajcy z Krajowego Rejestru Sdowego lub innego wBa[ciwego rejestru - dokument potwierdzajcy upowa|nienie do dziaBania w imieniu oferenta(-w). Po[wiadczenie zBo|enia oferty25) Adnotacje urzdowe25) ______ 1) Niepotrzebne skre[li. 2) Rodzajem zadania jest jedno lub wicej zadaD publicznych okre[lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie. 3) Ka|dy z oferentw skBadajcych ofert wspln przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci doBczaj wBa[ciwe pola. 4) Forma prawna oznacza form dziaBalno[ci organizacji pozarzdowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okre[lon na podstawie obowizujcych przepisw, w szczeglno[ci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaBajce na podstawie przepisw o stosunku PaDstwa do Ko[cioBa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku PaDstwa do innych ko[cioBw i zwizkw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno[ci sumienia i wyznania, je|eli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie dziaBalno[ci po|ytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze stra|e po|arne oraz inne. Nale|y zaznaczy odpowiedni form lub wpisa inn. 5) Poda nazw wBa[ciwego rejestru lub ewidencji. 6) W zale|no[ci od tego, w jaki sposb organizacja lub podmiot powstaB. 7) Osiedle, soBectwo lub inna jednostka pomocnicza. WypeBnienie nieobowizkowe. Nale|y wypeBni, je|eli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma by realizowane w obrbie danej jednostki. 8) Nie wypeBnia w przypadku miasta stoBecznego Warszawy. 9) Dotyczy oddziaBw terenowych, placwek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nale|y wypeBni, je[li zadanie ma by realizowane w obrbie danej jednostki organizacyjnej. 10) Nale|y okre[li, czy podstaw s zasady okre[lone w statucie, peBnomocnictwo, prokura czy te| inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wsplnej. 11) WypeBni tylko w przypadku ubiegania si o dofinansowanie inwestycji. 12) Opis musi by spjny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsplnej - nale|y wskaza dokBadny podziaB dziaBaD w ramach realizacji zadania publicznego midzy skBadajcymi ofert wspln. 13) W harmonogramie nale|y poda terminy rozpoczcia i zakoDczenia poszczeglnych dziaBaD oraz liczbowe okre[lenie skali dziaBaD planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba [wiadczeD udzielanych tygodniowo, miesicznie, liczba adresatw). 14) Opis zgodny z kosztorysem. 15) Nale|y opisa zakBadane rezultaty zadania publicznego - czy bd trwaBe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni si do rozwizania problemu spoBecznego lub zBagodzi jego negatywne skutki. 16) Nale|y uwzgldni wszystkie planowane koszty, w szczeglno[ci zakupu usBug, zakupu rzeczy, wynagrodzeD. 17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego. 18) Nale|y wpisa koszty bezpo[rednio zwizane z celem realizowanego zadania publicznego. 19) W przypadku oferty wsplnej kolejni oferenci doBczaj do tabeli informacj o swoich kosztach. 20) Nale|y wpisa koszty zwizane z obsBug i administracj realizowanego zadania, ktre zwizane s z wykonywaniem dziaBaD o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsBug finansow i prawn projektu. 21) WypeBnienie fakultatywne - umo|liwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktrym mowa w 16 ramowego wzoru umowy, stanowicego zaBcznik nr 2 do rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki SpoBecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego. 22) Informacje o kwalifikacjach osb, ktre bd zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wsplnej nale|y przyporzdkowa zasoby kadrowe do dysponujcych nimi oferentw. 23) Np. lokal, sprzt, materiaBy. W przypadku oferty wsplnej nale|y przyporzdkowa zasoby rzeczowe do dysponujcych nimi oferentw. 24) Odpis musi by zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezale|nie od tego, kiedy zostaB wydany. 25) WypeBnia organ administracji publicznej. Lĕƕȕt`$ TTV^T`Va$gd4ckdQ#$$IfF"$#04 FaytS $Ifgd4$a$gd4$ TTV^T`Va$gd4ȕʕ̕&(*v $Ifgd4$ TTV^T`Va$gd4$a$gd4ckd#$$IfF"$#04 FaytS*,.v $Ifgd4$ TTV^T`Va$gd4$a$gd4ckdo$$$IfF"$#04 FaytSƚxN^q $ a$gd4$ W^`Wa$gd4$a$gd4ckd$$$IfF"$#04 FaytS r4tģtD(jln $Ifgd4$a$gd4$ W^`Wa$gd4 $a$gd4 $ a$gd4 $ 4a$gd4 $ a$gd4 $ a$gd4 $ a$gd4 npr $Ifgd4$a$gd4ckd%$$IfF"$#04 FaytS: 8,$>$ W^`Wa$gd4$a$gd4ckd&$$IfF"$#04 FaytS:> $8<,0$(>DҶض<BzNTȽνhh2AOJQJhh4H*OJQJhh4OJQJ4>Ҷ<zNȽ$ W^`Wa$gd4,1h. A!"#$% $$If!vh5}##v}#:V F05}#44 FytS$$If!vh5}##v}#:V F05}#44 FytS$$If!vh5}##v}#:V F 05}#44 FytS$$If!vh5}##v}#:V F05}#44 Fyt+'/$$If!vh5}##v}#:V Fw05}#44 FytS$$If!vh5}##v}#:V FW05}#44 FytS$$If!vh5}##v}#:V F05}#44 FytS$$If!vh5}##v}#:V F05}#44 FytS$$If!vh5}##v}#:V F05}#44 FytS$$If!vh5}##v}#:V F05}#44 FytS$$If!vh5}##v}#:V F05}#44 FytS$$If!vh5##v#:V F05#44 FytS$$If!vh5 55#v #v#v:V F05 5544 FytS$$If!vh5 55#v #v#v:V Ft05 5544 FytS$$If!vh5_##v_#:V Ft05_#44 FytSO$$If!v h55555555b5 #v#v#v#v#v#v#v#vb#v :V F40A$)v, 55555555b5 44 Ff4ytSkd$$IfF4 z V k#b0A$$$$$4 Faf4ytS9$$If!v h55555555b5 #v#v#v#v#v#v#v#vb#v :V F0A$55555555b5 44 FytSkd $$IfF z V k#b0A$$$$$4 FaytS9$$If!v h55555555b5 #v#v#v#v#v#v#v#vb#v :V F0A$55555555b5 44 FytSkd+$$IfF z V k#b0A$$$$$4 FaytS9$$If!v h55555555b5 #v#v#v#v#v#v#v#vb#v :V F0A$55555555b5 44 FytSkdX$$IfF z V k#b0A$$$$$4 FaytS9$$If!v h55555555b5 #v#v#v#v#v#v#v#vb#v :V F0A$55555555b5 44 FytSkd$$IfF z V k#b0A$$$$$4 FaytS$$If!vh5575f5#v#v7#vf#v:V F0X$,5575f544 FytS$$If!vh5575f5#v#v7#vf#v:V F0X$,5575f544 FytS$$If!vh5575f5#v#v7#vf#v:V F0X$,5575f544 FytS$$If!vh5575f5#v#v7#vf#v:V F0X$,5575f544 FytS$$If!vh5575f5#v#v7#vf#v:V F0X$,5575f544 FytS$$If!vh5575f5#v#v7#vf#v:V F0X$,5575f544 FytS$$If!vh5575f5#v#v7#vf#v:V F0X$,5575f544 FytS$$If!vh5575f5#v#v7#vf#v:V F0X$,5575f544 FytS$$If!vh5L 55 5a#vL #v#v #va:V F0,5L 55 5a44 FytS$$If!vh5L 55 5a#vL #v#v #va:V F05L 55 5a44 FytS$$If!vh5L 55 5a#vL #v#v #va:V F05L 55 5a44 FytS$$If!vh5L 55 5a#vL #v#v #va:V F05L 55 5a44 FytS$$If!vh5L 55 5a#vL #v#v #va:V F05L 55 5a44 FytS$$If!vh5$##v$#:V F05$#44 FytS$$If!vh5$##v$#:V F05$#44 FytS$$If!vh5$##v$#:V F05$#44 FytS$$If!vh5$##v$#:V F05$#44 FytS$$If!vh5$##v$#:V F05$#44 FytS$$If!vh5$##v$#:V F05$#44 FytSP@P 4Normalny1$7$8$H$OJQJ_HmHsHtHJAJ Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listy;&'rXt:[ a=ALGQ c l D b no12abcRyz{|}T !"# !"nopqrJK !"#$%&`abcd!8iLMO)>STUVWXYZ[_124N^lmo !%Vftuy:JXY]jz.456ijh G i!!!4"""""""""""#####$$$$$$%q%%5''O(()G)))))*H*T**++++++++++++,,-//$00 11c22w34456566679k::^;;;00000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00000@0 @0 000@0 @0 0000@0 @0 000@0 @0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 @0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000 0 0000 0 0000 0 0000 0 00000000000000000000000 0 0000 0 0000000000000000000000000000!LMYZ[""""";00@000000c00@0 00 c00 00 00 a00 00 00|V000000@00 00h.0000000e00 00 *29"-:k$&'()*+.. //d02223"89: ;<<>>?8@BCCCCLȕ*n>#%&'()*+,./0123456789;<=>?@ABCDEFGdefghijl$BLc i )'-'_4a4;~[c bj>E@BKL+G~ U N c r D E b c 23cdS^z{+I89ijj|)=>R[]%+ceyGI]fwy+-$$%%q%{%%% ' '/'1'5'?'''O([())))))*>*++, ,,,-&-////$0.000 1*111c2o222w3|34444556 656?666667799k:q:::^;j;;(so2Rz{T r8MNOv[^234no$Vx:\]6 +++++,^;;;%&zz||RR44NN^^oo%%VVffyy::JJ]]jjzz !!""""""""####$$$$++++++++;; GS+'/2A:P1$|4xM12z{| !" !opqJK !"#$%abc!8iLMOSTUVWXYZ[_24N^lmo !%Vftuy:JXY]jz.45jh """"""###$$$++++++;@ zzzz0LL ;`` ````(@``0@``<@` `&`(`*`,`.`0`2`4`8`:`<`>`@`UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"ql3f3f 3l 3l!24n;n;2QHX ?42%OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO JKurylonek JKurylonekOh+'0 (4 T ` lx(OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO JKurylonek Normal.dot JKurylonek5Microsoft Office Word@xA@sO@;R 3՜.+,0 hp| ln;' &OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F SData n&1Table'GWordDocument.SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q